Ebates Coupons and Cash Back
    

 
  

Get Winning Lottery Numbers for:

Date:

 
 

Michigan ALL Jan 2003 Lottery Results

 

Jan 2003 Results: ALL


Game
Date
Results
Change Play
01-01-2003
NC8699, RF0369, MX2037, MF5691, HZ8050, WS6207
Change Play
01-02-2003
JB5784, TJ9059, DX8720, TJ7369, ZX4866, EQ0642
Change Play
01-03-2003
LX8026, RA1385, CL1571, YR1237, BL8115, YW8341
Change Play
01-04-2003
JM9333, WV6933, HZ3340, RT2634, HM7887, AC5506
Change Play
01-05-2003
HY4831, VJ5409, YX8891, QF3932, PF5541, WT5602
Change Play
01-06-2003
KM7463, FL4446, HQ9588, XK1811, YQ3692, LH6309
Change Play
01-07-2003
HR7621, WJ7954, QL7320, ZY5018, FD1034, AR2648
Change Play
01-08-2003
YS7398, BM5610, BD9604, QQ3052, FX5019, KT3830
Change Play
01-09-2003
PC6400, MH3458, JF3489, KM0670, EW8927, RJ8637
Change Play
01-10-2003
RV2239, PT1729, JL9827, NS5914, CY0115, VH0457
Change Play
01-11-2003
DW0487, TP8394, DN4269, YF8193, HM0040, BV0244
Change Play
01-12-2003
ZW8363, MS3038, LT9868, BA7846, JQ8768, LQ8472
Change Play
01-13-2003
RZ8584, RA9200, PZ0622, KB6343, MV8474, CV3533
Change Play
01-14-2003
EZ2671, AQ3670, LW7293, LS9652, VZ2163, VF2089
Change Play
01-15-2003
CM0923, YK6692, ZR2995, ES7516, YW5799, WR8446
Change Play
01-16-2003
RK4406, SW6002, EK8281, BF2228, EK5744, EX9462
Change Play
01-17-2003
CX4333, VC0472, KD0891, PH7161, EA5924, VW0488
Change Play
01-18-2003
AT9532, JA0779, YW5553, FK0351, AN2936, HK6025
Change Play
01-19-2003
TE9079, PW7314, HT6640, HA8651, VR1876, YE0114
Change Play
01-20-2003
KJ5024, QE2467, RL1572, SZ6324, PH6482, RP5305
Change Play
01-21-2003
MD7022, CM3042, PC1334, JB1102, AL2867, TR2189
Change Play
01-22-2003
TY0121, BY4576, TY4825, NL0467, RM6940, CR8572
Change Play
01-23-2003
JC1565, QY4142, LJ5540, JT3491, KH5767, LX0818
Change Play
01-24-2003
ST7594, WQ1539, RW8742, KE9791, LR2113, AN4119
Change Play
01-25-2003
FD9028, VZ0331, ZL9898, PP2250, BJ8608, AM6712
Change Play
01-26-2003
KM3849, HY9665, TE5699, XX4832, MX3598, WP9181
Change Play
01-27-2003
TZ0108, MS2738, NL1205, CH4906, KS9155, XS3424
Change Play
01-28-2003
PJ1742, CJ4725, AR1348, VK1237, HE7129, LR7611
Change Play
01-29-2003
FW6580, VE5785, XT4468, ZN6943, KW9191, HM2163
Change Play
01-30-2003
EH8627, ED6574, MD8922, BK7982, FB0520, SB5690
Change Play
01-31-2003
TC8205, CV7261, ER2285, BR0860, TM5366, SE1228
Daily 3
01-01-2003
2, 5, 4
Daily 3
01-02-2003
3, 3, 2
Daily 3
01-03-2003
8, 1, 3
Daily 3
01-04-2003
5, 4, 3
Daily 3
01-05-2003
5, 1, 8
Daily 3
01-06-2003
4, 0, 0
Daily 3
01-07-2003
0, 8, 6
Daily 3
01-08-2003
1, 8, 3
Daily 3
01-09-2003
0, 9, 7
Daily 3
01-10-2003
0, 8, 3
Daily 3
01-11-2003
9, 6, 0
Daily 3
01-12-2003
2, 8, 3
Daily 3
01-13-2003
9, 4, 4
Daily 3
01-14-2003
5, 5, 4
Daily 3
01-15-2003
3, 4, 1
Daily 3
01-16-2003
4, 5, 5
Daily 3
01-17-2003
9, 6, 8
Daily 3
01-18-2003
9, 0, 0
Daily 3
01-19-2003
2, 6, 0
Daily 3
01-20-2003
1, 4, 2
Daily 3
01-21-2003
4, 1, 7
Daily 3
01-22-2003
8, 3, 2
Daily 3
01-23-2003
0, 7, 8
Daily 3
01-24-2003
5, 8, 2
Daily 3
01-25-2003
6, 0, 8
Daily 3
01-26-2003
6, 8, 4
Daily 3
01-27-2003
2, 0, 4
Daily 3
01-28-2003
7, 1, 7
Daily 3
01-29-2003
4, 2, 4
Daily 3
01-30-2003
9, 8, 1
Daily 3
01-31-2003
2, 9, 9
Daily 4
01-01-2003
0, 3, 9, 3
Daily 4
01-02-2003
0, 0, 6, 5
Daily 4
01-03-2003
0, 1, 2, 5
Daily 4
01-04-2003
7, 0, 2, 4
Daily 4
01-05-2003
1, 4, 2, 7
Daily 4
01-06-2003
0, 6, 5, 0
Daily 4
01-07-2003
4, 6, 0, 6
Daily 4
01-08-2003
6, 7, 4, 7
Daily 4
01-09-2003
8, 6, 4, 3
Daily 4
01-10-2003
0, 9, 5, 0
Daily 4
01-11-2003
9, 5, 1, 6
Daily 4
01-12-2003
3, 6, 0, 2
Daily 4
01-13-2003
7, 9, 4, 3
Daily 4
01-14-2003
6, 7, 2, 9
Daily 4
01-15-2003
4, 3, 7, 4
Daily 4
01-16-2003
3, 7, 3, 5
Daily 4
01-17-2003
1, 2, 5, 2
Daily 4
01-18-2003
3, 9, 5, 2
Daily 4
01-19-2003
9, 9, 6, 8
Daily 4
01-20-2003
3, 8, 1, 3
Daily 4
01-21-2003
0, 4, 5, 4
Daily 4
01-22-2003
4, 0, 2, 9
Daily 4
01-23-2003
2, 2, 5, 7
Daily 4
01-24-2003
0, 8, 7, 8
Daily 4
01-25-2003
8, 9, 8, 3
Daily 4
01-26-2003
8, 2, 5, 6
Daily 4
01-27-2003
8, 9, 4, 7
Daily 4
01-28-2003
1, 6, 8, 6
Daily 4
01-29-2003
9, 1, 6, 7
Daily 4
01-30-2003
9, 0, 5, 2
Daily 4
01-31-2003
1, 6, 6, 9
Keno
01-01-2003
3, 5, 8, 13, 27, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 61, 64, 67, 69, 74
Keno
01-02-2003
4, 12, 14, 17, 25, 36, 38, 44, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 67, 74, 76, 78
Keno
01-03-2003
1, 13, 15, 18, 21, 23, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 48, 49, 53, 58, 59, 62, 63, 69, 77, 80
Keno
01-04-2003
2, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 51, 56, 57, 63, 65, 78
Keno
01-05-2003
1, 2, 6, 7, 8, 12, 19, 29, 33, 36, 37, 43, 45, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 66, 70, 73
Keno
01-06-2003
8, 9, 15, 22, 24, 30, 31, 33, 37, 39, 40, 43, 49, 52, 58, 59, 62, 68, 69, 75, 76, 79
Keno
01-07-2003
10, 11, 12, 13, 18, 22, 29, 30, 31, 41, 42, 46, 49, 50, 54, 57, 59, 61, 68, 69, 74, 75
Keno
01-08-2003
1, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 31, 42, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 66, 69, 70, 80
Keno
01-09-2003
1, 5, 10, 16, 18, 19, 26, 28, 41, 43, 46, 48, 49, 57, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 77
Keno
01-10-2003
2, 5, 15, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 44, 46, 47, 60, 61, 63, 67, 68, 72, 76, 78
Keno
01-11-2003
3, 5, 6, 16, 19, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 68, 78
Keno
01-12-2003
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 35, 39, 42, 43, 45, 47, 51, 64, 67, 70, 74, 75
Keno
01-13-2003
5, 10, 15, 19, 20, 27, 30, 31, 34, 35, 45, 47, 50, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 79
Keno
01-14-2003
1, 4, 11, 14, 22, 26, 27, 37, 40, 41, 49, 51, 52, 53, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 80
Keno
01-15-2003
1, 6, 8, 10, 16, 22, 25, 27, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 50, 56, 58, 61, 62, 63, 72, 79
Keno
01-16-2003
2, 3, 7, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 26, 34, 41, 46, 54, 57, 58, 62, 69, 71, 73, 74, 78
Keno
01-17-2003
2, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 23, 41, 43, 45, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 64, 68, 74, 76, 79
Keno
01-18-2003
2, 8, 9, 13, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 44, 48, 53, 57, 61, 65, 73, 74, 76, 80
Keno
01-19-2003
1, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 32, 39, 41, 42, 47, 54, 57, 59, 69, 70, 71, 74
Keno
01-20-2003
2, 5, 10, 13, 17, 20, 21, 29, 31, 39, 43, 46, 56, 58, 59, 62, 66, 67, 74, 75, 76, 77
Keno
01-21-2003
5, 11, 13, 16, 21, 26, 29, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 53, 56, 61, 63, 66, 67, 74, 75, 78
Keno
01-22-2003
12, 15, 16, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 46, 52, 63, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 79
Keno
01-23-2003
1, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 37, 42, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 69, 70, 71
Keno
01-24-2003
3, 12, 13, 20, 23, 37, 41, 48, 51, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 68, 72, 73, 75, 76, 78
Keno
01-25-2003
4, 5, 7, 12, 13, 22, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 50, 53, 56, 62, 66, 71, 73, 77
Keno
01-26-2003
3, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 50, 53, 63, 65, 70, 71, 75
Keno
01-27-2003
2, 3, 6, 7, 11, 12, 18, 25, 31, 33, 39, 40, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 76, 77, 78, 79
Keno
01-28-2003
2, 6, 11, 15, 16, 18, 19, 24, 29, 31, 34, 37, 44, 55, 56, 58, 65, 67, 70, 72, 73, 80
Keno
01-29-2003
1, 2, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 32, 37, 43, 45, 46, 47, 54, 61, 62, 71, 72, 77, 80
Keno
01-30-2003
1, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 39, 40, 45, 46, 52, 60, 79, 80
Keno
01-31-2003
4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 33, 37, 43, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 67
Mega Millions
01-03-2003
6, 14, 28, 37, 46, Mega: 3
Mega Millions
01-07-2003
15, 16, 28, 34, 51, Mega: 33
Mega Millions
01-10-2003
7, 17, 18, 34, 50, Mega: 18
Mega Millions
01-14-2003
30, 39, 41, 47, 52, Mega: 27
Mega Millions
01-17-2003
25, 26, 38, 42, 46, Mega: 27
Mega Millions
01-21-2003
4, 41, 48, 50, 51, Mega: 23
Mega Millions
01-24-2003
16, 31, 37, 40, 41, Mega: 5
Mega Millions
01-28-2003
13, 24, 26, 32, 47, Mega: 34
Mega Millions
01-31-2003
1, 8, 9, 19, 22, Mega: 21
Michigan Millions
01-01-2003
2, 9, 12, 23, 48, 50, Wildball: 39
Michigan Millions
01-04-2003
2, 3, 19, 38, 41, 43, Wild Ball: 45
Michigan Millions
01-08-2003
17, 24, 26, 34, 38, 42, Wild Ball: 32
Michigan Millions
01-11-2003
23, 30, 34, 45, 49, 50, Wild Ball: 42
Michigan Millions
01-15-2003
6, 23, 26, 34, 46, 47, Wild Ball: 12
Michigan Millions
01-18-2003
12, 22, 23, 30, 41, 50, Wild Ball: 46
Midday 3
01-01-2003
6, 7, 2
Midday 3
01-02-2003
7, 7, 3
Midday 3
01-03-2003
2, 8, 4
Midday 3
01-04-2003
3, 0, 4
Midday 3
01-05-2003
6, 1, 6
Midday 3
01-06-2003
8, 5, 7
Midday 3
01-07-2003
4, 7, 2
Midday 3
01-08-2003
6, 1, 3
Midday 3
01-09-2003
7, 1, 8
Midday 3
01-10-2003
8, 8, 0
Midday 3
01-11-2003
5, 1, 9
Midday 3
01-12-2003
7, 6, 3
Midday 3
01-13-2003
2, 0, 9
Midday 3
01-14-2003
1, 4, 5
Midday 3
01-15-2003
9, 2, 6
Midday 3
01-16-2003
7, 3, 5
Midday 3
01-17-2003
7, 3, 0
Midday 3
01-18-2003
3, 0, 7
Midday 3
01-19-2003
0, 5, 9
Midday 3
01-20-2003
4, 1, 5
Midday 3
01-21-2003
3, 0, 7
Midday 3
01-22-2003
7, 2, 8
Midday 3
01-23-2003
1, 0, 5
Midday 3
01-24-2003
9, 0, 6
Midday 3
01-25-2003
4, 0, 4
Midday 3
01-26-2003
1, 3, 4
Midday 3
01-27-2003
2, 1, 1
Midday 3
01-28-2003
9, 2, 2
Midday 3
01-29-2003
5, 9, 6
Midday 3
01-30-2003
1, 7, 6
Midday 3
01-31-2003
2, 5, 1
Midday 4
01-01-2003
9, 9, 5, 8
Midday 4
01-02-2003
6, 4, 6, 7
Midday 4
01-03-2003
7, 1, 4, 9
Midday 4
01-04-2003
0, 0, 2, 9
Midday 4
01-05-2003
5, 5, 1, 2
Midday 4
01-06-2003
9, 5, 6, 9
Midday 4
01-07-2003
3, 5, 0, 3
Midday 4
01-08-2003
4, 9, 4, 1
Midday 4
01-09-2003
9, 5, 7, 5
Midday 4
01-10-2003
5, 2, 7, 3
Midday 4
01-11-2003
0, 3, 6, 0
Midday 4
01-12-2003
5, 6, 3, 0
Midday 4
01-13-2003
9, 3, 6, 4
Midday 4
01-14-2003
2, 6, 2, 7
Midday 4
01-15-2003
5, 2, 4, 1
Midday 4
01-16-2003
2, 2, 2, 2
Midday 4
01-17-2003
5, 3, 8, 1
Midday 4
01-18-2003
2, 1, 6, 8
Midday 4
01-19-2003
1, 4, 5, 3
Midday 4
01-20-2003
8, 2, 8, 2
Midday 4
01-21-2003
2, 3, 1, 7
Midday 4
01-22-2003
9, 1, 1, 3
Midday 4
01-23-2003
0, 8, 3, 5
Midday 4
01-24-2003
7, 8, 1, 0
Midday 4
01-25-2003
1, 1, 0, 0
Midday 4
01-26-2003
2, 4, 5, 2
Midday 4
01-27-2003
8, 2, 7, 8
Midday 4
01-28-2003
2, 2, 1, 5
Midday 4
01-29-2003
0, 6, 1, 1
Midday 4
01-30-2003
3, 7, 4, 2
Midday 4
01-31-2003
7, 5, 4, 8
Rolldown
01-01-2003
3, 9, 16, 28, 32
Rolldown
01-02-2003
3, 10, 14, 15, 17
Rolldown
01-03-2003
4, 13, 14, 21, 32
Rolldown
01-04-2003
6, 15, 17, 26, 28
Rolldown
01-05-2003
3, 19, 26, 27, 32
Rolldown
01-06-2003
1, 12, 16, 23, 30
Rolldown
01-07-2003
3, 5, 6, 7, 11
Rolldown
01-08-2003
2, 24, 25, 27, 33
Rolldown
01-09-2003
3, 17, 21, 26, 27
Rolldown
01-10-2003
1, 16, 18, 28, 31
Rolldown
01-11-2003
8, 10, 12, 19, 25
Rolldown
01-12-2003
27, 29, 30, 31, 33
Rolldown
01-13-2003
9, 14, 18, 21, 31
Rolldown
01-14-2003
6, 12, 15, 16, 31
Rolldown
01-15-2003
2, 9, 11, 16, 21
Rolldown
01-16-2003
2, 20, 23, 26, 31
Rolldown
01-17-2003
8, 16, 22, 29, 33
Rolldown
01-18-2003
1, 2, 14, 22, 25
Rolldown
01-19-2003
11, 12, 15, 29, 30
Rolldown
01-20-2003
6, 12, 23, 25, 32
Rolldown
01-21-2003
5, 8, 10, 14, 23
Rolldown
01-22-2003
4, 7, 11, 22, 29
Rolldown
01-23-2003
3, 9, 20, 23, 24
Rolldown
01-24-2003
1, 5, 7, 9, 24
Rolldown
01-25-2003
6, 12, 20, 23, 29
Rolldown
01-26-2003
4, 25, 28, 31, 32
Rolldown
01-27-2003
2, 3, 13, 21, 33
Rolldown
01-28-2003
5, 20, 22, 24, 32
Rolldown
01-29-2003
5, 9, 12, 17, 22
Rolldown
01-30-2003
8, 9, 16, 21, 32
Rolldown
01-31-2003
2, 10, 12, 23, 29
WINFALL
01-22-2003
8, 13, 18, 23, 44, 45
WINFALL
01-25-2003
3, 8, 17, 20, 37, 39
WINFALL
01-29-2003
4, 13, 29, 30, 32, 39

1. Select Month 2. Select Year 3. Select Game(s) 4. Press Find It!

Past Michigan Lottery Archvies 1998 - 2017


Select a State to View the Latest Lottery Results