Ebates Coupons and Cash Back
    

 
  

Get Winning Lottery Numbers for:

Date:

 
 

Michigan ALL Jun 2003 Lottery Results

 

Jun 2003 Results: ALL


Game
Date
Results
Change Play
06-01-2003
RY3753, TW1114, ZS1883, DN4937, FM5528, JE9419
Change Play
06-02-2003
ZP5753, AD9049, SR0799, CA9315, RV4055, VQ3927
Change Play
06-03-2003
AS5744, PT2881, PR7797, DX4033, BT9412, XH3564
Change Play
06-04-2003
LS0733, CW5268, QQ4106, RX1757, VV6185, DE2144
Change Play
06-05-2003
WN9911, WS6786, XK7475, BS0224, ND2064, BL5413
Change Play
06-06-2003
DN6440, WX7725, AS6975, RH5976, XP9175, VL9940
Change Play
06-07-2003
TD0133, YC2724, AW4001, WJ0903, AJ3770, QH8165
Change Play
06-08-2003
HN6128, FQ3681, TZ9229, MH7474, DK1480, JR8555
Change Play
06-09-2003
XP5991, LW6806, LX3960, ZN2185, AX4158, NK8479
Change Play
06-10-2003
XC0311, ZK4729, NP3241, RB4599, WD6933, LF9933
Change Play
06-11-2003
AF1772, VH8835, PC5653, WR5258, JX8856, QV0200
Change Play
06-12-2003
TV0744, SS7287, PA5030, EB7186, HS9993, CM2245
Change Play
06-13-2003
JC4588, XM6599, NT4602, TS9348, QF5865, NS4140
Change Play
06-14-2003
ER2287, LJ4511, CW2543, QJ9163, PZ1493, NX9640
Change Play
06-15-2003
TZ2383, FH8343, RT7222, WM9008, AH3310, JT0345
Change Play
06-16-2003
CQ8767, YE4779, YX3365, DQ3061, DP1970, SQ6552
Change Play
06-17-2003
TA7254, NR2587, VB8447, NW5473, EC5749, HM2781
Change Play
06-18-2003
XB9157, EC0192, PH4251, VH4913, AF1154, EL3499
Change Play
06-19-2003
ET6815, ZE4310, ZJ8962, JF1685, SK1655, KJ3538
Change Play
06-20-2003
QD4176, KE1223, VE0487, QV5965, YL3973, XA2410
Change Play
06-21-2003
SM1092, QW0987, EJ8776, XE6865, FL9878, ZJ7457
Change Play
06-22-2003
VD6898, QD2430, LD5903, TH3921, YM7215, SA9377
Change Play
06-23-2003
BX0118, BR1227, RP8708, SD1504, ZD8746, ZN6939
Change Play
06-24-2003
MV0898, YA7579, BY2061, ND7241, KS1373, CS2855
Change Play
06-25-2003
TP1024, XS8174, NF9048, PD5719, KK3071, VY4761
Change Play
06-26-2003
FC7656, FY3446, TE4885, VQ3201, SQ6439, XC1373
Change Play
06-27-2003
DD2908, HY5678, NE5265, PA4289, QP6886, WV5668
Change Play
06-28-2003
XL4188, CH1927, QF2617, DW4266, FC0986, AR9077
Change Play
06-29-2003
ED0843, CV0489, DB0494, PX4495, LA2158, ZR6020
Change Play
06-30-2003
KD6904, WN6803, CP0578, ER5567, MS1319, SY0141
Daily 3
06-01-2003
1, 8, 6
Daily 3
06-02-2003
3, 6, 3
Daily 3
06-03-2003
0, 4, 8
Daily 3
06-04-2003
9, 3, 4
Daily 3
06-05-2003
9, 4, 8
Daily 3
06-06-2003
5, 6, 8
Daily 3
06-07-2003
3, 9, 4
Daily 3
06-08-2003
4, 5, 0
Daily 3
06-09-2003
5, 6, 0
Daily 3
06-10-2003
4, 6, 4
Daily 3
06-11-2003
5, 0, 8
Daily 3
06-12-2003
9, 8, 7
Daily 3
06-13-2003
3, 7, 8
Daily 3
06-14-2003
0, 5, 8
Daily 3
06-15-2003
0, 8, 4
Daily 3
06-16-2003
1, 3, 3
Daily 3
06-17-2003
2, 1, 7
Daily 3
06-18-2003
4, 7, 0
Daily 3
06-19-2003
7, 6, 4
Daily 3
06-20-2003
8, 9, 0
Daily 3
06-21-2003
3, 6, 2
Daily 3
06-22-2003
9, 3, 2
Daily 3
06-23-2003
0, 6, 5
Daily 3
06-24-2003
4, 4, 1
Daily 3
06-25-2003
0, 6, 3
Daily 3
06-26-2003
4, 2, 7
Daily 3
06-27-2003
8, 2, 0
Daily 3
06-28-2003
6, 6, 6
Daily 3
06-29-2003
3, 0, 6
Daily 3
06-30-2003
3, 1, 9
Daily 4
06-01-2003
7, 8, 0, 1
Daily 4
06-02-2003
4, 0, 8, 1
Daily 4
06-03-2003
0, 0, 7, 2
Daily 4
06-04-2003
5, 7, 4, 4
Daily 4
06-05-2003
1, 7, 2, 5
Daily 4
06-06-2003
8, 4, 3, 6
Daily 4
06-07-2003
4, 7, 2, 6
Daily 4
06-08-2003
8, 5, 8, 2
Daily 4
06-09-2003
5, 0, 7, 5
Daily 4
06-10-2003
9, 1, 1, 1
Daily 4
06-11-2003
9, 7, 1, 4
Daily 4
06-12-2003
7, 6, 9, 0
Daily 4
06-13-2003
5, 2, 4, 5
Daily 4
06-14-2003
0, 0, 3, 4
Daily 4
06-15-2003
8, 5, 9, 1
Daily 4
06-16-2003
0, 4, 4, 7
Daily 4
06-17-2003
9, 5, 0, 3
Daily 4
06-18-2003
1, 9, 8, 8
Daily 4
06-19-2003
7, 8, 7, 4
Daily 4
06-20-2003
0, 0, 5, 4
Daily 4
06-21-2003
1, 6, 0, 5
Daily 4
06-22-2003
0, 5, 1, 6
Daily 4
06-23-2003
3, 0, 9, 6
Daily 4
06-24-2003
3, 8, 6, 9
Daily 4
06-25-2003
5, 6, 1, 1
Daily 4
06-26-2003
3, 4, 4, 7
Daily 4
06-27-2003
0, 4, 9, 9
Daily 4
06-28-2003
2, 3, 5, 2
Daily 4
06-29-2003
7, 6, 9, 5
Daily 4
06-30-2003
1, 7, 7, 8
Keno
06-01-2003
4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 62, 64, 77
Keno
06-02-2003
1, 6, 10, 18, 21, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 58, 61, 64, 67, 70, 76, 80
Keno
06-03-2003
1, 6, 7, 9, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 32, 39, 47, 48, 55, 57, 59, 60, 66, 72, 78, 80
Keno
06-04-2003
2, 3, 4, 10, 11, 22, 26, 27, 33, 36, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 64, 69, 72, 76, 79
Keno
06-05-2003
5, 11, 12, 17, 19, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 40, 47, 49, 55, 57, 58, 59, 62, 65, 74, 77
Keno
06-06-2003
4, 7, 12, 14, 16, 23, 26, 31, 32, 45, 49, 51, 52, 61, 62, 68, 70, 72, 73, 76, 78, 79
Keno
06-07-2003
5, 7, 8, 15, 20, 23, 30, 37, 40, 41, 43, 48, 49, 52, 56, 59, 61, 62, 64, 67, 74, 77
Keno
06-08-2003
7, 9, 11, 12, 14, 17, 23, 24, 26, 28, 37, 38, 42, 43, 54, 56, 61, 67, 70, 75, 78, 80
Keno
06-09-2003
3, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 25, 26, 27, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 61, 63, 70, 72, 77, 80
Keno
06-10-2003
10, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 31, 32, 35, 42, 44, 46, 52, 57, 58, 60, 67, 69, 72, 80
Keno
06-11-2003
1, 5, 7, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 35, 41, 45, 51, 52, 55, 59, 65, 67, 70, 73, 74, 80
Keno
06-12-2003
10, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 34, 40, 43, 44, 47, 51, 61, 66, 67, 73, 75, 78
Keno
06-13-2003
4, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 33, 34, 37, 45, 46, 48, 61, 64, 68, 69, 72, 74, 79, 80
Keno
06-14-2003
1, 8, 19, 29, 30, 32, 33, 38, 44, 45, 47, 50, 53, 57, 59, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 79
Keno
06-15-2003
3, 5, 15, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 49, 51, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 77
Keno
06-16-2003
2, 6, 8, 14, 16, 17, 19, 26, 31, 35, 36, 39, 41, 47, 52, 53, 57, 58, 60, 63, 74, 76
Keno
06-17-2003
1, 4, 6, 7, 13, 21, 23, 28, 34, 37, 40, 42, 49, 52, 55, 57, 63, 70, 72, 73, 74, 75
Keno
06-18-2003
3, 4, 6, 12, 21, 25, 36, 39, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 67, 68, 71, 74, 76, 77, 78
Keno
06-19-2003
6, 13, 14, 17, 21, 23, 24, 28, 36, 38, 42, 43, 44, 49, 51, 55, 67, 71, 72, 73, 74, 78
Keno
06-20-2003
4, 7, 8, 10, 13, 17, 22, 24, 25, 28, 35, 39, 44, 53, 56, 62, 70, 71, 72, 75, 76, 79
Keno
06-21-2003
2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 34, 39, 50, 57, 58, 61, 63, 73
Keno
06-22-2003
4, 13, 17, 19, 24, 27, 29, 31, 33, 42, 44, 49, 51, 53, 54, 58, 60, 64, 70, 71, 74, 79
Keno
06-23-2003
4, 5, 9, 10, 14, 18, 23, 34, 39, 52, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 78
Keno
06-24-2003
7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 29, 33, 43, 50, 55, 57, 60, 65, 66, 68, 70, 75, 77, 78, 80
Keno
06-25-2003
3, 4, 8, 10, 11, 12, 18, 26, 33, 34, 38, 41, 43, 44, 49, 55, 56, 58, 66, 71, 72, 77
Keno
06-26-2003
7, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 38, 48, 51, 53, 55, 67, 69, 72, 76
Keno
06-27-2003
8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 30, 33, 40, 41, 44, 48, 50, 53, 59, 62, 68, 72, 80
Keno
06-28-2003
1, 21, 22, 25, 30, 34, 39, 42, 44, 46, 50, 58, 59, 62, 64, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Keno
06-29-2003
2, 10, 14, 15, 19, 21, 26, 28, 41, 46, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71, 77, 79
Keno
06-30-2003
5, 13, 15, 22, 23, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 47, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 76, 79
Mega Millions
06-03-2003
4, 20, 25, 29, 32, Mega: 20
Mega Millions
06-06-2003
10, 14, 28, 39, 40, Mega: 35
Mega Millions
06-10-2003
14, 15, 23, 32, 52, Mega: 37
Mega Millions
06-13-2003
12, 15, 16, 20, 51, Mega: 33
Mega Millions
06-17-2003
27, 31, 34, 40, 52, Mega: 1
Mega Millions
06-20-2003
1, 2, 3, 12, 37, Mega: 35
Mega Millions
06-24-2003
2, 26, 43, 44, 47, Mega: 31
Mega Millions
06-27-2003
1, 14, 20, 31, 40, Mega: 43
Midday 3
06-01-2003
1, 3, 1
Midday 3
06-02-2003
9, 5, 5
Midday 3
06-03-2003
1, 2, 0
Midday 3
06-04-2003
8, 1, 4
Midday 3
06-05-2003
8, 6, 3
Midday 3
06-06-2003
3, 3, 1
Midday 3
06-07-2003
2, 4, 8
Midday 3
06-08-2003
7, 4, 4
Midday 3
06-09-2003
6, 9, 0
Midday 3
06-10-2003
3, 3, 6
Midday 3
06-11-2003
0, 9, 5
Midday 3
06-12-2003
6, 0, 9
Midday 3
06-13-2003
6, 5, 9
Midday 3
06-14-2003
2, 8, 4
Midday 3
06-15-2003
2, 2, 2
Midday 3
06-16-2003
8, 3, 0
Midday 3
06-17-2003
3, 0, 4
Midday 3
06-18-2003
8, 5, 0
Midday 3
06-19-2003
9, 9, 8
Midday 3
06-20-2003
3, 7, 1
Midday 3
06-21-2003
2, 6, 1
Midday 3
06-22-2003
9, 3, 9
Midday 3
06-23-2003
2, 9, 2
Midday 3
06-24-2003
3, 9, 6
Midday 3
06-25-2003
4, 4, 1
Midday 3
06-26-2003
0, 4, 5
Midday 3
06-27-2003
2, 8, 4
Midday 3
06-28-2003
4, 0, 7
Midday 3
06-29-2003
8, 2, 7
Midday 3
06-30-2003
2, 2, 0
Midday 4
06-01-2003
2, 4, 1, 1
Midday 4
06-02-2003
3, 8, 2, 4
Midday 4
06-03-2003
2, 0, 6, 1
Midday 4
06-04-2003
7, 9, 7, 8
Midday 4
06-05-2003
8, 6, 1, 4
Midday 4
06-06-2003
3, 6, 3, 3
Midday 4
06-07-2003
1, 6, 0, 0
Midday 4
06-08-2003
3, 0, 8, 3
Midday 4
06-09-2003
4, 5, 3, 8
Midday 4
06-10-2003
2, 5, 2, 7
Midday 4
06-11-2003
2, 0, 4, 0
Midday 4
06-12-2003
2, 3, 7, 0
Midday 4
06-13-2003
1, 2, 2, 4
Midday 4
06-14-2003
8, 0, 0, 3
Midday 4
06-15-2003
0, 5, 6, 4
Midday 4
06-16-2003
5, 8, 4, 2
Midday 4
06-17-2003
7, 5, 2, 9
Midday 4
06-18-2003
4, 2, 4, 2
Midday 4
06-19-2003
0, 1, 6, 6
Midday 4
06-20-2003
7, 7, 9, 7
Midday 4
06-21-2003
5, 6, 3, 0
Midday 4
06-22-2003
4, 7, 0, 2
Midday 4
06-23-2003
7, 0, 9, 7
Midday 4
06-24-2003
8, 4, 7, 6
Midday 4
06-25-2003
6, 4, 9, 7
Midday 4
06-26-2003
3, 4, 0, 1
Midday 4
06-27-2003
4, 4, 7, 5
Midday 4
06-28-2003
1, 9, 2, 6
Midday 4
06-29-2003
8, 4, 9, 7
Midday 4
06-30-2003
8, 9, 0, 9
Rolldown
06-01-2003
1, 15, 18, 20, 23
Rolldown
06-02-2003
19, 22, 26, 27, 28
Rolldown
06-03-2003
9, 11, 12, 15, 29
Rolldown
06-04-2003
7, 16, 21, 24, 32
Rolldown
06-05-2003
9, 11, 24, 25, 28
Rolldown
06-06-2003
21, 22, 23, 29, 33
Rolldown
06-07-2003
5, 7, 18, 22, 28
Rolldown
06-08-2003
6, 16, 20, 21, 32
Rolldown
06-09-2003
2, 20, 25, 29, 30
Rolldown
06-10-2003
2, 11, 13, 14, 24
Rolldown
06-11-2003
7, 17, 24, 26, 33
Rolldown
06-12-2003
6, 8, 12, 13, 29
Rolldown
06-13-2003
8, 9, 11, 15, 28
Rolldown
06-14-2003
1, 4, 6, 18, 29
Rolldown
06-15-2003
3, 7, 17, 23, 25
Rolldown
06-16-2003
4, 12, 14, 21, 32
Rolldown
06-17-2003
5, 9, 14, 17, 25
Rolldown
06-18-2003
21, 22, 23, 27, 31
Rolldown
06-19-2003
4, 6, 13, 16, 17
Rolldown
06-20-2003
9, 15, 23, 27, 32
Rolldown
06-21-2003
2, 4, 8, 9, 23
Rolldown
06-22-2003
8, 10, 24, 25, 30
Rolldown
06-23-2003
4, 21, 24, 30, 33
Rolldown
06-24-2003
1, 11, 14, 31, 32
Rolldown
06-25-2003
4, 16, 22, 23, 27
Rolldown
06-26-2003
1, 4, 18, 28, 32
Rolldown
06-27-2003
14, 19, 22, 25, 29
Rolldown
06-28-2003
11, 15, 17, 25, 26
Rolldown
06-29-2003
1, 3, 5, 22, 27
Rolldown
06-30-2003
12, 13, 21, 25, 32
WINFALL
06-04-2003
6, 7, 13, 39, 40, 47
WINFALL
06-07-2003
1, 16, 18, 29, 42, 49
WINFALL
06-11-2003
3, 12, 23, 31, 43, 44
WINFALL
06-14-2003
7, 9, 17, 26, 27, 39
WINFALL
06-18-2003
1, 4, 22, 34, 44, 49
WINFALL
06-21-2003
2, 7, 23, 24, 33, 35
WINFALL
06-25-2003
17, 18, 29, 36, 46, 49
WINFALL
06-28-2003
5, 27, 29, 36, 42, 46

1. Select Month 2. Select Year 3. Select Game(s) 4. Press Find It!

Past Michigan Lottery Archvies 1998 - 2017


Select a State to View the Latest Lottery Results