Ebates Coupons and Cash Back
    

 
  

Get Winning Lottery Numbers for:

Date:

 
 

Michigan ALL Nov 2002 Lottery Results

 

Nov 2002 Results: ALL


Game
Date
Results
Change Play
11-01-2002
MC1262, VH5276, AW7781, PQ9029, RP3005, PN0130
Change Play
11-02-2002
XX2718, ZD1058, PA7296, YZ8784, LY6901, BE5123
Change Play
11-03-2002
MB5512, AP8623, PM1685, PJ2705, YH4337, TV1690
Change Play
11-04-2002
EN2401, FW0399, XN5317, TT8006, DS5200, SN5262
Change Play
11-05-2002
ER8239, AJ1393, LZ0565, BN5408, WP5515, HA9333
Change Play
11-06-2002
XB0844, SD4748, NN0598, JD8158, EL7955, MX3347
Change Play
11-07-2002
YT7144, ZH5979, QF7718, WF1235, NM6480, XM4079
Change Play
11-08-2002
YR6544, HV9584, FK9511, BY4733, AW4488, XS3372
Change Play
11-09-2002
DY1468, QF0519, DV1359, WY1827, WT4763, LL9697
Change Play
11-10-2002
EZ1781, QN0525, NJ7737, NM3020, RB0255, AY9038
Change Play
11-11-2002
EP9699, XT9061, HD3355, EH0523, ZH9609, RA8253
Change Play
11-12-2002
ZN2132, LH9052, PC3132, NX7557, EK2365, DH8871
Change Play
11-13-2002
ER1437, EL2306, TX3815, XB6381, FM7931, WW0097
Change Play
11-14-2002
JN5267, YE2098, FQ4081, EZ5034, FD5631, EF6475
Change Play
11-15-2002
QS4254, XD8660, ZY2728, JC7628, XP1560, RM8977
Change Play
11-16-2002
EV3850, VS7994, LM6783, WN3061, QB5279, FV9544
Change Play
11-17-2002
MK2774, TW8571, EP2662, SA8413, HB4756, XZ7446
Change Play
11-18-2002
BH1537, TC8779, RP0463, EC1376, JV0932, QQ5084
Change Play
11-19-2002
ST8294, NT7202, LN8847, YH3524, QC2955, ML7715
Change Play
11-20-2002
TQ7036, MS5098, ZN5489, LT5647, EY3353, ND0715
Change Play
11-21-2002
RH4958, JQ7932, JZ5690, BP0101, MS6624, LR1214
Change Play
11-22-2002
TK9254, YC7105, YN0647, DV9588, CM3086, NW6568
Change Play
11-23-2002
CV7498, AJ5569, LW3063, MT4283, LP9501, YX9215
Change Play
11-24-2002
HR1354, PN6752, PP1438, HF0453, XN1167, MB2428
Change Play
11-25-2002
VV3287, YR0293, EZ7199, CS4277, MD1537, MV7067
Change Play
11-26-2002
VX5735, SL1931, FJ9214, MR3181, QW6548, EE4025
Change Play
11-27-2002
MW1636, QM8013, YX5890, PB8145, EK8138, DB9796
Change Play
11-28-2002
ZT7832, AP0745, ZJ7064, QB7102, BP2783, TX4920
Change Play
11-29-2002
DF8268, JK7075, ZL5976, QX2990, NA8097, YS8636
Change Play
11-30-2002
BM5638, DM2512, RV6849, LK3003, RE7304, HZ8557
Daily 3
11-01-2002
5, 0, 5
Daily 3
11-02-2002
2, 4, 2
Daily 3
11-03-2002
7, 5, 6
Daily 3
11-04-2002
1, 5, 2
Daily 3
11-05-2002
3, 3, 5
Daily 3
11-06-2002
9, 4, 0
Daily 3
11-07-2002
4, 5, 1
Daily 3
11-08-2002
1, 5, 2
Daily 3
11-09-2002
2, 4, 9
Daily 3
11-10-2002
6, 7, 6
Daily 3
11-11-2002
4, 1, 2
Daily 3
11-12-2002
3, 0, 7
Daily 3
11-13-2002
0, 6, 3
Daily 3
11-14-2002
8, 3, 6
Daily 3
11-15-2002
4, 2, 4
Daily 3
11-16-2002
7, 4, 2
Daily 3
11-17-2002
2, 6, 8
Daily 3
11-18-2002
1, 3, 6
Daily 3
11-19-2002
7, 6, 0
Daily 3
11-20-2002
2, 6, 2
Daily 3
11-21-2002
8, 6, 6
Daily 3
11-22-2002
5, 4, 3
Daily 3
11-23-2002
2, 5, 8
Daily 3
11-24-2002
5, 9, 7
Daily 3
11-25-2002
0, 2, 3
Daily 3
11-26-2002
8, 1, 6
Daily 3
11-27-2002
4, 6, 0
Daily 3
11-28-2002
2, 0, 7
Daily 3
11-29-2002
3, 9, 7
Daily 3
11-30-2002
5, 8, 2
Daily 4
11-01-2002
1, 1, 4, 9
Daily 4
11-02-2002
4, 5, 4, 3
Daily 4
11-03-2002
5, 8, 5, 4
Daily 4
11-04-2002
8, 1, 5, 2
Daily 4
11-05-2002
4, 0, 7, 8
Daily 4
11-06-2002
0, 3, 8, 8
Daily 4
11-07-2002
8, 4, 1, 0
Daily 4
11-08-2002
6, 1, 8, 3
Daily 4
11-09-2002
3, 6, 4, 7
Daily 4
11-10-2002
6, 4, 5, 6
Daily 4
11-11-2002
0, 5, 9, 6
Daily 4
11-12-2002
4, 2, 6, 3
Daily 4
11-13-2002
2, 8, 1, 7
Daily 4
11-14-2002
5, 9, 5, 2
Daily 4
11-15-2002
3, 0, 2, 9
Daily 4
11-16-2002
6, 8, 4, 9
Daily 4
11-17-2002
8, 2, 0, 3
Daily 4
11-18-2002
7, 5, 2, 9
Daily 4
11-19-2002
8, 6, 9, 7
Daily 4
11-20-2002
9, 7, 8, 8
Daily 4
11-21-2002
2, 9, 3, 4
Daily 4
11-22-2002
7, 0, 7, 2
Daily 4
11-23-2002
1, 4, 6, 9
Daily 4
11-24-2002
9, 4, 7, 5
Daily 4
11-25-2002
1, 2, 3, 0
Daily 4
11-26-2002
2, 6, 7, 7
Daily 4
11-27-2002
2, 2, 5, 1
Daily 4
11-28-2002
6, 9, 3, 6
Daily 4
11-29-2002
0, 9, 7, 6
Daily 4
11-30-2002
5, 5, 6, 3
Keno
11-01-2002
10, 15, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 39, 41, 47, 50, 53, 54, 55, 58, 63, 64, 66, 69, 70, 71
Keno
11-02-2002
3, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 33, 37, 39, 45, 50, 52, 53, 54, 61, 68, 72, 73, 74
Keno
11-03-2002
2, 5, 9, 12, 13, 14, 25, 28, 35, 38, 40, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 67, 72, 75
Keno
11-04-2002
2, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 33, 37, 42, 53, 57, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 73, 74
Keno
11-05-2002
1, 5, 6, 12, 21, 25, 28, 29, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 56, 63, 68, 70, 74, 78, 80
Keno
11-06-2002
2, 4, 6, 9, 10, 11, 18, 24, 26, 31, 39, 40, 43, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 68, 74, 78
Keno
11-07-2002
1, 2, 11, 12, 13, 20, 26, 27, 34, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 57, 59, 69, 75, 80
Keno
11-08-2002
2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 31, 34, 39, 45, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 67, 72, 74, 80
Keno
11-09-2002
1, 8, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 36, 40, 48, 57, 59, 63, 67, 71, 72, 73, 75, 76
Keno
11-10-2002
1, 3, 4, 6, 7, 12, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 40, 42, 45, 50, 51, 54, 68, 70, 75, 77
Keno
11-11-2002
6, 12, 16, 18, 20, 28, 31, 38, 39, 42, 44, 49, 52, 54, 55, 62, 66, 68, 71, 75, 76, 77
Keno
11-12-2002
2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 34, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 57, 60, 68, 69, 70, 76, 78
Keno
11-13-2002
2, 3, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 35, 39, 43, 44, 47, 49, 50, 57, 58, 63, 65, 68
Keno
11-14-2002
3, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 62, 63, 65, 69, 73, 75, 79
Keno
11-15-2002
2, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 40, 43, 46, 47, 55, 59, 62, 66, 73, 75, 77
Keno
11-16-2002
1, 9, 12, 18, 19, 26, 27, 29, 30, 39, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 65, 70, 76
Keno
11-17-2002
1, 2, 3, 9, 15, 18, 20, 21, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 57, 67, 70, 74, 78, 80
Keno
11-18-2002
3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27, 34, 39, 41, 44, 46, 49, 52, 62, 65, 73, 75, 78, 79
Keno
11-19-2002
3, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 30, 34, 51, 53, 56, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 80
Keno
11-20-2002
2, 6, 7, 9, 16, 20, 21, 30, 32, 36, 37, 39, 43, 49, 50, 59, 61, 66, 72, 73, 76, 80
Keno
11-21-2002
1, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 39, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 68, 71, 76, 80
Keno
11-22-2002
6, 13, 17, 22, 24, 25, 31, 33, 37, 42, 43, 47, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 67, 72, 73, 80
Keno
11-23-2002
3, 6, 10, 16, 18, 20, 23, 37, 42, 47, 51, 54, 55, 57, 59, 65, 66, 70, 73, 75, 76, 80
Keno
11-24-2002
2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 37, 38, 39, 42, 44, 55, 59, 61, 69, 70, 75, 80
Keno
11-25-2002
4, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 27, 29, 35, 36, 39, 42, 45, 47, 53, 54, 56, 60, 70, 76
Keno
11-26-2002
2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 37, 48, 49, 58, 61, 67, 68, 69, 71
Keno
11-27-2002
1, 2, 3, 7, 9, 15, 26, 30, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 53, 55, 62, 71, 75, 76
Keno
11-28-2002
7, 10, 19, 21, 22, 24, 29, 33, 36, 37, 38, 40, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 61, 63, 69, 76
Keno
11-29-2002
2, 12, 13, 17, 18, 25, 27, 28, 30, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79
Keno
11-30-2002
3, 9, 11, 13, 14, 17, 28, 35, 39, 40, 44, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 66, 68, 69, 74, 80
Mega Millions
11-01-2002
5, 10, 22, 23, 43, Mega: 37
Mega Millions
11-05-2002
2, 7, 16, 28, 36, Mega: 47
Mega Millions
11-08-2002
17, 19, 37, 47, 48, Mega: 14
Mega Millions
11-12-2002
3, 28, 45, 48, 50, Mega: 24
Mega Millions
11-15-2002
6, 17, 44, 49, 51, Mega: 39
Mega Millions
11-19-2002
7, 16, 20, 40, 52, Mega: 8
Mega Millions
11-22-2002
11, 16, 19, 22, 46, Mega: 5
Mega Millions
11-26-2002
3, 21, 27, 31, 43, Mega: 34
Mega Millions
11-29-2002
8, 25, 33, 42, 49, Mega: 40
Michigan Millions
11-02-2002
1, 4, 11, 20, 35, 49, Wild Ball: 37
Michigan Millions
11-06-2002
1, 2, 3, 15, 16, 47, Wild Ball: 9
Michigan Millions
11-09-2002
2, 10, 11, 18, 27, 43, Wild Ball: 32
Michigan Millions
11-13-2002
8, 13, 21, 36, 38, 44, Wild Ball: 9
Michigan Millions
11-16-2002
3, 8, 9, 38, 39, 45, Wild Ball: 30
Michigan Millions
11-20-2002
1, 21, 36, 40, 46, 51, Wild Ball: 27
Michigan Millions
11-23-2002
19, 29, 30, 35, 36, 51, Wild Ball: 27
Michigan Millions
11-27-2002
13, 14, 21, 27, 34, 47, Wild Ball: 37
Michigan Millions
11-30-2002
1, 6, 16, 33, 38, 51, Wild Ball: 12
Midday 3
11-01-2002
9, 8, 2
Midday 3
11-02-2002
0, 7, 6
Midday 3
11-03-2002
3, 5, 1
Midday 3
11-04-2002
1, 3, 2
Midday 3
11-05-2002
6, 1, 2
Midday 3
11-06-2002
0, 1, 5
Midday 3
11-07-2002
1, 0, 4
Midday 3
11-08-2002
5, 9, 5
Midday 3
11-09-2002
0, 2, 1
Midday 3
11-10-2002
3, 5, 3
Midday 3
11-11-2002
9, 9, 5
Midday 3
11-12-2002
8, 6, 7
Midday 3
11-13-2002
6, 6, 9
Midday 3
11-14-2002
7, 7, 0
Midday 3
11-15-2002
0, 8, 3
Midday 3
11-16-2002
1, 8, 7
Midday 3
11-17-2002
2, 1, 4
Midday 3
11-18-2002
8, 1, 3
Midday 3
11-19-2002
1, 7, 6
Midday 3
11-20-2002
2, 7, 9
Midday 3
11-21-2002
6, 3, 0
Midday 3
11-22-2002
1, 2, 9
Midday 3
11-23-2002
6, 3, 6
Midday 3
11-24-2002
8, 7, 7
Midday 3
11-25-2002
0, 5, 1
Midday 3
11-26-2002
6, 1, 4
Midday 3
11-27-2002
2, 0, 1
Midday 3
11-28-2002
0, 5, 1
Midday 3
11-29-2002
2, 2, 6
Midday 3
11-30-2002
0, 8, 3
Midday 4
11-01-2002
9, 7, 4, 0
Midday 4
11-02-2002
7, 6, 6, 2
Midday 4
11-03-2002
0, 5, 1, 3
Midday 4
11-04-2002
4, 2, 3, 4
Midday 4
11-05-2002
5, 6, 5, 4
Midday 4
11-06-2002
7, 4, 9, 7
Midday 4
11-07-2002
7, 7, 0, 2
Midday 4
11-08-2002
3, 2, 9, 7
Midday 4
11-09-2002
3, 9, 7, 9
Midday 4
11-10-2002
0, 0, 9, 4
Midday 4
11-11-2002
6, 4, 1, 2
Midday 4
11-12-2002
1, 1, 1, 6
Midday 4
11-13-2002
2, 1, 1, 4
Midday 4
11-14-2002
5, 2, 4, 3
Midday 4
11-15-2002
3, 8, 7, 1
Midday 4
11-16-2002
4, 6, 5, 6
Midday 4
11-17-2002
4, 3, 5, 6
Midday 4
11-18-2002
2, 6, 3, 6
Midday 4
11-19-2002
5, 6, 2, 9
Midday 4
11-20-2002
3, 2, 9, 8
Midday 4
11-21-2002
7, 8, 5, 9
Midday 4
11-22-2002
4, 4, 9, 6
Midday 4
11-23-2002
3, 7, 7, 8
Midday 4
11-24-2002
3, 5, 9, 5
Midday 4
11-25-2002
9, 0, 6, 6
Midday 4
11-26-2002
5, 7, 1, 6
Midday 4
11-27-2002
6, 2, 8, 1
Midday 4
11-28-2002
8, 2, 1, 4
Midday 4
11-29-2002
4, 3, 1, 0
Midday 4
11-30-2002
3, 2, 4, 8
Rolldown
11-01-2002
4, 16, 19, 30, 33
Rolldown
11-02-2002
22, 23, 28, 30, 33
Rolldown
11-03-2002
6, 8, 23, 27, 30
Rolldown
11-04-2002
1, 18, 19, 27, 29
Rolldown
11-05-2002
6, 7, 12, 18, 30
Rolldown
11-06-2002
6, 14, 16, 19, 26
Rolldown
11-07-2002
2, 7, 12, 19, 20
Rolldown
11-08-2002
6, 12, 13, 19, 33
Rolldown
11-09-2002
6, 9, 12, 13, 15
Rolldown
11-10-2002
6, 12, 16, 17, 32
Rolldown
11-11-2002
10, 13, 22, 29, 32
Rolldown
11-12-2002
7, 12, 15, 18, 20
Rolldown
11-13-2002
8, 9, 13, 17, 29
Rolldown
11-14-2002
1, 20, 25, 29, 30
Rolldown
11-15-2002
1, 2, 11, 19, 23
Rolldown
11-16-2002
1, 21, 23, 25, 32
Rolldown
11-17-2002
4, 25, 26, 28, 32
Rolldown
11-18-2002
8, 18, 24, 27, 33
Rolldown
11-19-2002
11, 20, 21, 29, 32
Rolldown
11-20-2002
1, 6, 8, 11, 26
Rolldown
11-21-2002
1, 3, 6, 24, 28
Rolldown
11-22-2002
6, 12, 20, 26, 28
Rolldown
11-23-2002
7, 27, 30, 31, 32
Rolldown
11-24-2002
5, 22, 25, 27, 30
Rolldown
11-25-2002
2, 9, 18, 27, 32
Rolldown
11-26-2002
9, 13, 16, 23, 26
Rolldown
11-27-2002
11, 12, 18, 20, 30
Rolldown
11-28-2002
1, 4, 13, 16, 24
Rolldown
11-29-2002
5, 8, 13, 18, 22
Rolldown
11-30-2002
5, 6, 7, 8, 24

1. Select Month 2. Select Year 3. Select Game(s) 4. Press Find It!

Past Michigan Lottery Archvies 1998 - 2017


Select a State to View the Latest Lottery Results