Home | KS | Super Kansas Cash
Kansas Super Kansas Cash Lottery ResultsLogo

Kansas Super Kansas Cash Lottery Results

Date Result Jackpot
Sat 3/23/19
1 10 22 23 24 17 CB

JACKPOT

$6.1 Million
Wed 3/20/19
1 3 5 20 31 23 CB

JACKPOT

$6.0 Million
Mon 3/18/19
10 13 28 29 30 1 CB

JACKPOT

$6.0 Million
Sat 3/16/19
3 18 19 25 28 17 CB

JACKPOT

$6.0 Million
Wed 3/13/19
5 12 16 26 30 19 CB

JACKPOT

$5.9 Million
Mon 3/11/19
9 11 14 15 19 11 CB

JACKPOT

$5.8 Million