Home | KS | Super Kansas Cash
Kansas Super Kansas Cash Lottery ResultsLogo

Kansas Super Kansas Cash Lottery Results

Date Result Jackpot
Sat 5/18/19
2 9 18 21 25 9 CB

JACKPOT

$220,000
Wed 5/15/19
8 16 18 28 32 11 CB

JACKPOT

$210,000
Mon 5/13/19
3 6 17 20 31 25 CB

JACKPOT

$200,000
Sat 5/11/19
2 6 12 13 14 7 CB

JACKPOT

$190,000
Wed 5/8/19
6 7 14 28 29 25 CB

JACKPOT

$180,000
Mon 5/6/19
7 8 11 13 14 6 CB

JACKPOT

$170,000